سیب زمینی

سیب زمینی نماد مبهم از رویاها است… رویای این می تواند نماد تنبلی و / یا حماقت. برای دیدن و یا خوردن سیب زمینی خرد شده است به عنوان توصیه ناخودآگاه برای رویاپرداز به فکر می کنم که شاید او در حال تجربه نگرانی در مورد مسائل مالی تفسیر شده است.