سیب زمینی

رویای سیب زمینی نماد عوارض و یا موانع است. چیزی در زندگی شما که نیاز به کار و یا به ارمغان می آورد مشکلات.