تراشه ها

انجام کاری، مانند دیدن، غذا خوردن یا هر عمل دیگری، با سیب زمینی سرخ کرده فرانسوی، هنگامی که شما رویا می بینید، می تواند به عنوان نمادگرایی از چیزها تفسیر شود، که هیچ هدف و ارزش جدی ندارد، اما هنوز هم باید از نزدیک تماشا شود. چیزهایی که با داشتن ویژگی های خاص و فریبنده هستند، نباید نادیده گرفته شود.