تراشه ها

رویای در مورد سیب زمینی سرخ کرده فرانسوی نماد افکار است که فریبنده, بی اهمیت و یا جدی نیست.