تراشه ها

برای دیدن و یا خوردن سیب زمینی سرخ کرده فرانسوی نماد مبهم از رویاها است. رویای این می تواند نماد رفتار بیش از حد خود را بیش از حد.