جیب انتخاب

هنگامی که شما جیب انتخاب را در یک رویا می بینید، سپس به این معنی است که شما در حال مقاومت در برابر به اشتراک گذاری چیزها و یا احساسات با کسانی که در اطراف شما. شاید آسیبی که می تواند انجام شود شما را بیش از حد می ترسد.