ضرب و شتم

هنگامی که شما رویای ضرب و شتم, آن را نشان می دهد که بدون نیاز به تغییرات ضروری به ذهن و درک شما ساخته شده وجود دارد. همچنین برخی از تغییرات معقول و متنوع است که نیاز به فکر وجود دارد. این احتمال وجود دارد که کسی است که درخواست بیشتر از شما از شما می توانید ارائه دهد و شما احساس فشار وجود دارد. هنگامی که شما می بینید دیگران در رویای خود را ضرب و شتم او اعلام می کند که چیزی در زندگی خود را از تناسب است. اگر شما در حال ضربه زدن به کسی نماد است که شما نمی ترسد برای بیان احساسات و احساسات خود را به کسانی که در اطراف شما. شما بسیار opiniated که دفاع از دیدگاه ها و اعتقادات خود را.