آمار

رویای در مورد ضربه نماد شما و یا کسی دیگر که می خواهد متوجه شود. همچنین می تواند نمایندگی از یک وضعیت است که شما را مجبور به تحقق اهمیت آن است.