آمار

خواب است که شما شکست خورده نشان می دهد که شما نیاز به ایجاد برخی از تغییرات اساسی به شخصیت خود را. شما نیاز به برخی از تنظیمات آگاهانه و ارزیابی. متناوبا, پیشنهاد می شود که کسی است که شما را فراتر از حد فشار.