کف زدن

اگر کسی در یک رویا دست و پنجه نرم می کرد، پس ممکن است نشان دهنده تلاش خود را برای تصویب. شما می خواهید توسط دیگران پذیرفته شده است. برای تفسیر دقیق تر از این رویا، لطفا به معنای کف دست مراجعه کنید.