باتری

رویای باتری نماد انرژی و سرزندگی است. باتری تخلیه نشان می دهد که شما از لحاظ عاطفی خسته و یا احساس کم. شما ممکن است از دست داده اند و یا منابع لازم برای ادامه با چیزی.