تصادف

برای رویا که شما در یک تصادف هستند، نماد گناه است که شما با خودتان حمل. این گناه می تواند از کاری که در گذشته انجام داده اید به وجود بیاید و شما نمی توانید خودتان را ببخشید. این می تواند به معنای احترام و مجازات شما باشد. اگر شما رویای تصادف ماشین، آن را نشان می دهد که چگونه معنوی شما هستند. نگران نباشید، فقط مطمئن شوید که شما می دانید آنچه شما در حال حاضر انجام می دهند، فکر می کنم دو بار قبل از گفتن هر چیزی به شما به هر کسی. اگر شما از دست دادن کسی که شما را دوست دارم در یک تصادف, آن را نشان می دهد بخشی از شما, که دیگر بخشی از شما. این نیز می تواند نماد رابطه خود را با این فرد، به عنوان او برای شما مهم است. این رویا همچنین می تواند به معنای ترس واقعی خود را از مرگ، نه تنها در تصادفات خودرو، بلکه به طور کلی. نگران نباشید، فقط مطمئن شوید که شما مراقب باشید.