باتری

رویای در مورد طبل نماد احساسات در مورد ماهیت تکراری از یک وضعیت است. رفتار و یا موقعیت است که شما احساس می کنید بدون توقف. همش يه اتفاقي داره ميشه همچنین می تواند نمایندگی از فشار شما احساس می کنید برای شخص دیگری برای انجام کاری در تمام زمان. متناوبا, باتری می تواند احساسات تعیین سرنوشت و یا پیشرفت در یک وضعیت در شرایط خود را نشان می دهد. شما یا کسی که فقط مایل به انجام کارها به روش خود را. یک ویل قوی و یا چوب توسط تصمیم گیری های خود را. مثبت, باتری می تواند منعکس کند که چگونه خوب است متوجه چیزی که دوست دارید به صرف تمام وقت. پیشرفت، حرکت و یا حفظ سرعت. این همچنین می تواند به این معنی است که شما در حال تلاش برای اثبات به دیگران است که شما می توانید نگه دارید. منفی, باتری ممکن است احساس است که چیزی بد نگه می دارد آن را تکرار منعکس. انگیزه منفی و یا پیشرفت شما نمی خواهید به آزمایش. احساس تحریک شده توسط تجربه های تکراری و یا رفتار. عبارت ~طبل های جنگ~ را در نظر بگیرید. مثال: مردی رویای دیدن کسی را داشت که در مقابل او طبل می نواخت که او را اذیت می کند. در زندگی واقعی ، شریک کسب و کار خود را رد به توقف برنامه برای کسب و کار او با موافق نیست.