باتری

اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما در حال نواختن طبل ، نشان می دهد که شما را از طریق زندگی در شرایط خود را پیشرفت. شما قوی خواهد شد و چوب به تصمیم گیری شما را. در رویای گوش دادن به طبل، آن را نماد ریتم زندگی و نیاز به حفظ ریتم ثابت در پیگیری اهداف آن است.