باتری

اگر شما رویای باتری آن را نشان دهنده قدرت زندگی است. اگر شما رویای باتری است که تخلیه آن را پیش بینی می کند که شما از لحاظ عاطفی ضعیف, خسته و یا احساس شکننده. به طور کلی ، وضعیت باتری نشان می دهد وضعیت شما : هر چه باتری پایین تر ضعیف تر شما هستند.