باتری خودرو

رویای باتری ماشین است که نماد سطح انرژی خود را و توانایی انجام کار، پروژه ها و یا روابط. اگر شما رویای باتری ماشین مرده نماد افکار و احساسات خود را از تخلیه, بیش از حد کار, استرس و یا درگیر در یک وضعیت رابطه و یا تخلیه زندگی.