ضربان قلب

رویای شنیدن ضربان قلب می تواند نشان دهنده خود آگاهی از خود را در حال تهدید و یا ترس. شما ممکن است اجتناب از مقابله با یک مشکل سر در… یا شما انتخاب می کنید که خودتان را در ترس قرار دهید. متناوبا, شنیدن ضربان قلب ممکن است به رسمیت شناختن احساسات منعکس کننده. به رسمیت شناختن چقدر شما مراقبت و یا عشق. ضربان قلب همچنین می تواند نماد اثبات زندگی و یا علاقه. سرزندگی یک رابطه یا وضعیت. جوهر موضوع.