غسل تعمید

رویای در مورد غسل تعمید نماد تجدید روانی یا عاطفی است. شما می توانید از اعتقادات قدیمی و یا عادات برای یک روش جدید از تفکر. غسل تعمید می تواند نشانه ای باشد که شما در حال تغییر نگرش خود، یا یک رویکرد جدید است. همچنین می تواند نمایندگی از تاثیرات جدید، صلح با گذشته خود را، و یا یک شانس جدید در زندگی است. رویای یک کودک در حال غسل تعمید می تواند نماد یک وضعیت جدید است که اجازه می دهد تا یادگیری از اشتباهات قبلی.