غسل تعمید

هنگامی که شما رویای یک نوزاد است که تعمید داده شده است نشان می دهد تولد دوباره از درون خود را. این رویا نشان می دهد انرژی مثبت خود را به کسانی که در اطراف شما. اگر کسی را می بینید که در آب غوطه ور شده است، نشانه خوبی نیست و ممکن است نشان دهنده بدبختی باشد، در حالی که به سطح آب می آید به معنای تولد و تجدید است. شما باید شخصیت خود را برای بهترین خود را تغییر دهید، چرا که این شما را به آینده ای مرفه و خوشبخت منجر خواهد شد. در سمت عالی، رویا اشاره به تحقیقات خدا است. این زمانی است که شما شروع به درک که شما هستند و آنچه شما در این جهان انجام می دهند، به خصوص آنچه هدف خود را در زندگی است.