رویای کلت نماد جنبه بلند پروازانه و گرا از خودتان است که نابالغ و قاطع است. نشانه ای که شما نیاز به شنیدن و یادگیری بیشتر قبل از حرکت به سرعت با اهداف خود را. متناوبا, شاخ و برگ به سادگی می تواند به معنای انگیزه و جاه طلبی است که در حال رشد در زندگی شما. شما آماده برای رفتن, اما شما هنوز هم ممکن است چند چیز برای یادگیری, و یا نیاز به تمرین کمی بیشتر.

هنگامی که شما رویای شاخ و برگ, سپس چنین نشان دهنده رویایی است که غلبه بر بعدی و انفجار احساسات حیاتی.